Privacy policy

In de Europese Unie geldt volgende richtlijn voor het verwerken van persoonsgegevens: Directive nr. 95/46/EG of 24 oktober 1995
(OJ EG L 281).

Je kan de richtlijn raadplegen op:
http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
. 

Deze richtlijn ligt aan de basis voor de wetgeving van de landen van de Europese Unie.

Voor België is dit de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.


Artikel 9. Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Universal Music Belgium overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd (hierna “Privacywet”) en de geldende voorschriften terzake.
Universal Music Belgium verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheer van het ledenbestand, de site en de (verbetering van de) aangeboden service; voor de marketing van producten en diensten van Universal Music Belgium, voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes en om u te informeren over updates, producten en releases die uitgaan van Universal Music Belgium. Universal Music Belgium kan bovendien samenwerken met partners, bijvoorbeeld voor wedstrijden. Deze bedrijven ontvangen uitsluitend de gegevens die ze nodig hebben om hun taak correct uit te voeren. De gegevens kunnen tot slot bovendien worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Universal Music en haar partners (zoals sponsors en adverteerders).

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door Universal Music Belgium worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
De gebruiker heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Universal Music Belgium, Excelsiorlaan 9, B-1930 Zaventem of via het contactformulier op de website www.universalmusic.be. Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel of on line op http://www.privacycommission.be .
Gebruik van cookies:
Universal Music Belgium gebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek aan de internetsite. Een cookie is een identificeerder die de internetsite kan versturen naar uw browser en die op uw computer wordt bewaard om het volgende bezoek aan de internetsite vereenvoudigen. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt.

PRIVACY
a. Voor deelname aan een Actie dient een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de voorwaarden van het “Privacy Beleid en Bescherming Persoongegevens van Universal Music Belgium” te hebben gelezen. Door loutere deelname aan een Actie verklaart een deelnemer en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord hiermede te gaan.
b. Universal Music Belgium is begaan met de bescherming van uw privacy. De persoonsgegevens die van een deelnemer worden verzameld in het kader van prijsvragen of promotionele acties worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze wedstrijd worden meegedeeld, zullen door Universal Music Belgium slechts worden verwerkt met het oog op respectievelijk het in aanmerking nemen van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van eventuele winsten. De deelnemer geeft Universal Music Belgium voorts toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door Universal Music Belgium of aan haar verbonden ondernemingen beheerde media. De verzamelde niet-elektronische gegevens kunnen worden gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van Universal Music, Universal Music’s partners (zoals sponsors en adverteerders) en van geselecteerde bedrijven.
c. U kunt deze persoonsgegevens ook te weten komen en ze laten wijzigen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, geadresseerd aan de klantendienst, Universal Music Belgium nv, Excelsiorlaan 9, 1930 Zaventem. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij bovengenoemde diensten.